Giới thiệu chung về Viện Phát triển Công nghệ và Quản lý Giáo dục

Viện Phát triển Công nghệ và Quản lý Giáo dục có tên tiếng Anh là Institute of Technological Development and Educational Management.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: ITDEM

Viện Phát triển Công nghệ và Quản lý Giáo dục là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều của Luât Khoa học và Công nghệ. Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập, Viện có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, khi cần thiết có thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các địa phương trong cả nước theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Quỹ Văn hiến Việt Nam, Chi nhánh và văn phòng đại diện do Hội đồng Quản lý Viện thành lập, được cơ quan chủ quản phê duyệt và là các đơn vị không có tư cách pháp nhân độc lập.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Viện như sau:

 1. Chức năng

Đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên có trình độ chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng dạy, hành nghề trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và giáo dục đào tạo, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

 1. Nhiệm vụ
  a. Nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin và quản lý giáo dục.
  b. Dịch vụ Khoa học và Công nghệ:
 • Nghiên cứu, tư vấn, phản biện khoa học trong các lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin và quản lý giáo dục, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và xuất bản các ấn phẩm; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn có liên quan.
 • Thực hiện các dịch vụ giáo dục, Hợp tác tuyển sinh, đào tạo với trường Đại học, Học viện, các tổ chức giáo dục khác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện.
  c. Đào tạo, bồi dưỡng
 • Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin và quản lý giáo dục.
 • Đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ trong những lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 • Tổ chức liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy định.
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông và xuất bản các ấn phẩm;
  d. Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện.